Sagalassos Vakfı Organları

 Mütevelliler Kurulu 

Bu kurul, Vakfın kurucuları ile Vakfa para, taşınır veya taşınmaz mal ve diğer ekonomik değerler kazandıran veya vakfın amaçlarına bilgi, deneyim ve hizmetleriyle katkıda bulunan ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine bu Kurulca seçilen gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

Vakfın on iki kurucusundan başka Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelliler Kurulunca seçilen dört üye daha eklenmiştir.

 • Tunç Uluğ
 • Cem Tarık Yüksel
 • Ömür Bozkurt
 • Sadife Karataş Kural

Mütevelliler Kurulunun başlıca görevleri şunlardır: Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun üyelerini seçmek; Vakıf resmi senedinin değişiklik önerilerini karara bağlamak, Vakıf bilanço ve gelir-gider hesaplarını onaylamaktır.

Yönetim Kurulu 

Mütevelliler Kurulu tarafından seçilen dokuz gerçek kişiden oluşur. Üyeler, Mütevelliler Kurulu üyeleri arasından ve çoğunluk oluşturmamak şartıyla dışarıdan seçilebilir. Vakfımızın kuruluşunda Resmi Senetle belirlenen geçici yönetim kurulundan sonra ilk Yönetim Kurulu seçimi 2015 Mayıs ayında gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır

 • Dr. Marc Wealkens
 • Dr. Münir Ekonomi (Başkan)
 • Dr. Jeroen Poblome (Sayman)
 • Mimar Ebru Torun (Başkan Yardımcısı)
 • Ünsal Hekiman
 • İdil Biret
 • Zeynep Ersavcı
 • Hacı Ali Ekinci (Burdur Müzesi Müdürü)
 • Fikret Atalay (Koptur Yönetim Kurulu Başkanı)

Yönetim Kurulu Vakfın mevzuat ve resmi senet hükümlerine göre yönetimine, amaçlarının gerçekleştirilmesine, faaliyetlerinin yürütülmesine, malvarlığının değerlendirilmesine ve işletmelerinin gereğine uygun işlerini görmelerine ilişkin kararları alır, işlem ve işleri yapar.

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu, Mütevelliler tarafından ve kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç üyeden oluşur.

Denetim Kurulu yıl içinde yapılan harcamaların Yönetim Kurulu kararlarına ve Vakfın amaç ve faaliyetlerine uygunluğunu, yıllık hesapları ve defterleri inceler ve her yıl denetleme sonuçlarını gösteren bir rapor düzenleyerek Mütevelliler Kurulu ve bir örneğini Yönetim Kuruluna sunar.