Vakfın Amaçları

Sagalassos Vakfı, Sagalassos antik kentini, içinde bulunduğu çevre ve ilgili tüm insanlarıyla birlikte, yüzyıllar boyunca doğanın insanı, insanın doğayı şekillendirdiği bir «kültürel ve doğal peyzaj» olarak ele alır.

Vakfın temel amaçları Sagalassos antik kentinde arkeolojik araştırmaların desteklenmesi, arkeolojik değerlerinin ortaya çıkarılması, bunların uzun vadede sürdürülebilir politikalarla korunması, geniş ölçüde tanıtılması ve turizme açılması, yörenin kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde ziyarete açılmasına yardımcı olunması, antik kentin ve yörenin kültürel ve doğal değerlerinin maruz kalabileceği risklerin belirlenmesi ve koruyucu önlemlerin alınmasıdır.

Vakfın belirtilen amaçlar doğrultusunda yerine getireceği faaliyetler özet olarak şöyle sıralanmıştır: Vakıf;

  1. Sagalassos bilimsel yüzey araştırmalarını ve kazı projelerini destekler, bunlar ilgili yayınlar ve ulusal ve uluslararası toplantılar yapar,
  2. destek sağlar, antik kentin güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunur,
  3. Bilimsel araştırma sonuçlarını anlaşılabilir, kıyaslanabilir, özdeşleştirilebilir ve eğlenceli biçimlerde halka ve özellikle gençlere ve çocuklara ulaştırılmasına ilişkin projeler hazırlar, uygulanmalarına destek verir, kentin ve yörenin binlerce yıllık doğal ve kültürel değerlerinin yerel halk tarafından tanınması ve sürdürülebilmesi için toplumsal görüş oluşturulmasına çaba gösterir, yayım yapar, konferans, seminer ve atölye çalışmaları düzenler,
  4. Antik kentin ve yörenin kendine has özelliklerini gözeten, bunları koruyan ve bunlara uygun yerel kalkınmaya katkı sağlayacak kültür/arkeolojik turizm kullanımlarının ve hedeflerinin bilimsel metotlarla belirlenmesi, projelerine ve uygulanmalarına katkıda bulunur,
  5. Antik kentin ve yörenin kültürel ve doğal değerlerinin değişik etkenlerle tahrip olma risklerinin bilimsel yöntemlerle belirlenme ve bu risklerin giderilmesi için ilgili kamu ve özel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar,
  6. Amacına ilişkin konularda araştırma fonları kurar, projeler oluşturur, bu projeleri uygular ve destekler, burslar verir,
  7. Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili iktisadi işletmeler kurmak, işletmek veya ortaklıklar oluşturmak.

Son faaliyet konusunda bir ilgi eklemekte fayda görmekteyiz. Vakıf Yönetim Kurulu 2015 yılında Sagalassos Vakfı İktisadi İşletmesi adıyla bir işletme kurmuş ve gelir getirici faaliyetlerde bulunmak üzere program yapmıştır.

Vakfımız ayrıca Sagalassos Antik Kenti’nin Unesco Dünya Kültür Miras Listesi’ne girebilmesi için başvuru yapmış ve geçici kabulü almıştır. Nihai kabul için gerekli diğer şartları yerine getirmek için de var gücüyle çalışmaya devam etmektedir.